Nông thôn 365 Nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững

Ngày 10-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 357/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Kế hoạch được ban hành nhằm xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch hành động, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, văn bản pháp luật và tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện để tiếp tục hiện thực hóa Nghị quyết Trung ương 7 khóa X.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, Kết luận số 97-KL/TW và Kết luận số 54-KL/TW.

Cùng với đó, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; thực hiện xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp; tiếp tục đầu tư phát triển nâng cấp và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

Kế hoạch nêu rõ việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn…              

Nguồn:.baodongnai


Liên quan bài

Hà Nội cấp sao cho 301 sản phẩm OCOP

Nguyễn Hưng

Nhà nông trẻ đam mê sáng tạo

Nguyễn Hưng

Chống hạn ở Đăk Lăk: Hiệu quả cao nhờ nông dân sáng tạo

Nguyễn Hưng

Để lại một bình Luận