Nông thôn 365 Nông thôn mới

Phấn đấu có 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020

Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã được chọn để xây dựng “Nông thôn mới kiểu mẫu” cho giai đoạn 2016-2020.

Mô hình thực nghiệm vùng chè sạch cho thu nhập cao của Công ty CP Chè Hà Thái tại La Bằng (Đại Từ) – một trong những xã được chọn để xây dựng “Nông thôn mới tiêu biểu” của tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, 2 huyện Phú Bình, Đại Từ và T.X Phổ Yên đã chủ động bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép với các nguồn vốn khác, tạm ứng 24.205 tấn xi măng và huy động đóng góp của người dân để hỗ trợ các xã, nhất là xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới triển khai xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi. Kết quả, đã khởi công xây dựng được 122,5km đường giao thông các loại, 1,97km kênh mương; xây dựng mới 1 nhà văn hóa, 2 khu thể thao xã; xây mới, cải tạo 31 nhà văn hóa xóm, 3 trường học, 1 trạm y tế, 3 nhà làm việc của bộ phận một cửa.

Theo dự thảo Bộ tiêu chí “Nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020, các tiêu chí về nông thôn kiểu mẫu sẽ cao hơn so với xã đạt chuẩn nông thôn như: giao thông, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm.

Nguồn:mattranthainguyen


Liên quan bài

Miền quê làm mới mình từ xây dựng nông thôn

Bạch Kim

Ninh Phước (Ninh Thuận): Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Hưng

OCOP- Động lực mới phát triển kinh tế nông thôn

Bạch Kim

Để lại một bình Luận