Liên hệ

  • Địa chỉ: Đại học Cần Thơ Khu Hòa An - Số 554, Quốc lộ 61, Hòa Đức, Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang
  • Điện thoại: 0901211249
  • Email: hoaanteam@gmail.com