Chúng tôi mong muốn có nơi đề các bạn sinh viên học tập thực tế thật hữu ích.
Những hình ảnh này sẽ trở nên hiện thực tại Hòa An. Bạn có tin không?

Nhiều lắm các dự án đang chờ các bạn và cũng mong chờ đề xuất của các HA-er để xây dựng các dự án mới….

Cầm lắm sự chung tay.

Hãy cùng nhau!

Những dự án sẽ được Team thực hiện với sự phát huy ý tưởng tập thể và tôn trọng dấu ấn cá nhân...Các dự án sẽ được thông tin chi tiết đến tất cả thành viên!
Tính (Mr.)
Sáng lập viên