Nông nghiệp số

Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 6 năm 2018.

Đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Việt Nam. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Luật công nghệ cao, tạo sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, giá trị và hiệu quả cao, doanh thu từ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của doanh nghiệp đạt ít nhất 60% trong tổng số doanh thu thuần hàng năm; có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm nông nghiệp, áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết năng lượng trong sản xuất….

Quyết định giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy, thu hồi chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; giám sát hoạt động của các danh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận của doanh nghiệp và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp.

Nguồn : sonongnghiep


Liên quan bài

Ra mắt Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam

Nguyễn Hưng

Thu hút FDI vào nông nghiệp công nghệ cao còn nhiều điểm nghẽn

Nguyễn Hưng

Mang Thít: Tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Nguyễn Hưng

Để lại một bình Luận