Nông thôn 365 Nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới “về đích” trước 3 tháng

 Đánh giá về Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 – 2018, ông Nguyễn Ngọc Luân – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn chính sách nông nghiệp (Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn) cho rằng, đến nay, đã có 3.542/8.023 xã đạt chuẩn NTM.

So với mục tiêu của cả nước, đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn NTM thì cần 920 xã nữa đạt chuẩn. Tuy nhiên, nếu tính theo vùng thì khó hoàn thành mục tiêu bởi các xã tại các khu vực khó khăn chưa hoàn thành được các tiêu chí để đạt chuẩn.

Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM tăng nhanh nhưng còn nhiều tỉnh khó đạt được mục tiêu phấn đấu. Bên cạnh đó, số tiêu chí bình quân/xã tiệm cận mục tiêu đề ra, cho thấy các xã đều có bước tiến đang kể. Số xã dưới 5 tiêu chí giảm mạnh; các xã dưới 5 tiêu chí còn lại tập trung ở một số tỉnh thuộc miền núi phía Bắc và duyên hải Nam Trung bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí đạt thấp như: Môi trường, giao thông, trường học, hộ nghèo, thu nhập…

Ông Luân cũng đưa ra một số hoạt động trọng tâm từ nay đến năm 2020 gồm: Đẩy mạnh tiến độ hoàn thành cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các khu vực khó khăn; triển khai đề án thôn, bản ở các xã dưới 10 tiêu chí, tập trung chỉ đạo các địa phương sớm hoàn thành mục tiêu “không còn dưới 5 tiêu chí”.

Bên cạnh đó, thúc đẩy triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm kết hợp với thực hiện hiệu quả Đề án 15.000 Hợp tác xã nông nghiệp; đẩy mạnh các giải pháp huy động và đa dạng hoá nguồn vốn; nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Mục tiêu đến năm 2020, xây dựng NTM để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng an ninh trật tự được giữ vững.

Theo Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, tính đến thời điểm này, cả nước đã có 3.542 xã (39,7%) đạt chuẩn NTM, tăng 64 xã (0,72%) so với cuối tháng 8/2018; bình quân đạt 14,33 tiêu chí/xã; còn 88 xã dưới 5 tiêu chí.

Bên cạnh đó, có 55 đơn vị cấp huyện thuộc 28 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Minh Tiến – Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương cho biết: Mục tiêu năm 2018 cả nước có khoảng 39% số xã (khoảng 3.500 xã) được công nhận đạt chuẩn NTM.

Đồng thời, có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Như vậy, so với kết quả đã đạt được thì Chương trình xây dựng NTM đã “về đích” trước 3 tháng.

Nguồn: Báo xây dựng


Liên quan bài

KINH TẾ Công nghiệp Nông nghiệp Thị trường Thêm 26 xã của Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới

Nguyễn Hưng

Nhà nông sáng tạo từ thực tiễn

Nguyễn Hưng

Xã nghèo tập trung cán đích nông thôn mới vào năm 2020

Danh Tình

Để lại một bình Luận