Chào mừng

AGRIVN.COMCầu nối bốn nhà! là trung tâm thông tin và ứng dụng cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình nhằm góp một phần nhỏ bé của mình vì sự phát triển bền vững của ngành Nông nghiệp

Tầm nhìn

AGRIVN.COM hướng đến trở thành trung tâm dữ liệu Nông nghiệp hàng đầu và không ngừng hoàn thiện. Chúng tôi sẽ phát triển những công cụ thật sự hữu ích và xây dụng nền tảng để sẻ chia, liên kết chuỗi giá trị trong toàn Ngành Nông nghiệp.

Sứ mệnh

AGRIVN.COM Sẽ trở thành cầu nối 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam theo hướng liên theo hướng sản xuất bền vững.