Người đăng bài : Nguyễn Hưng

246 Bài - 0 Ý kiến
Góc chuyên gia

TOẠ ĐÀM CHUYÊN GIA GÓP Ý CHO DỰ THẢO 1 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM (VFA) VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP CẢI TỔ HIỆP HỘI

Nguyễn Hưng
Sáng ngày 06/3/2018 tại Hà Nội, Liên Minh Nông Nghiệp đã tổ chức buổi tọa đàm chuyên gia góp ý cho Dự thảo 1 của