Những người sáng lập - điều hành - cố vấn

Thầy. Phạm Văn Trọng Tính
Phạm Văn Trọng Tính
Thạc sĩ Trồng Trọt
Thầy. Trần Nguyễn Hải Nam
Trần Nguyễn Hải Nam
Thạc sĩ Thủy sản (Nghiên cứu sinh)
Cô. Nguyễn Thị Bạch Kim
Nguyễn Thị Bạch Kim
Thạc sĩ Môi trường
Thầy. Nguyễn Thiết
Nguyễn Thiết
Tiến sĩ Chăn nuôi
Thầy.Trần Ngọc Quý
Trần Ngọc Quý
Thạc sĩ Nông nghiệp (Nghiên cứu sinh)
Cô. Đỗ Thị Di Thiện
Đỗ Thị Di Thiện
Thạc sĩ Sinh học
Cô.Lê Minh Lý
Lê Minh Lý
Thạc sĩ Trồng trọt (Nghiên cứu sinh)
Cô. Bùi Thị Minh Diệu
Bùi Thị Minh Diệu
Tiến sĩ Sinh học
Anh. Đoàn Văn Phi
Đoàn Văn Phi
Kỹ sư Nông học
Thầy. Lê Văn Dễ
Lê Văn Dễ
Thạc sĩ Kinh tế (Nghiên cứu sinh)
Cô. Nguyễn Đỗ Như Loan
Nguyễn Đỗ Như Loan
Thạc sĩ Kinh tế
Ths. Cao Hoàng Tiến
Cao Hoàng Tiến
Thạc sĩ Tự động hóa
Anh. Tăng Đức Hùng
Tăng Đức Hùng
Thạc sĩ Trồng trọt
Anh. Trần Hữu Phước
Trần Hữu Phước
Kỹ sư Nông học
Thầy. Châu Quốc Mộng
Châu Quốc Mộng
Kỹ sư Thủy sản
Bạn là thành viên tiếp theo?
Bạn là thành viên tiếp theo?
Bạn là thành viên tiếp theo?

Còn nhiều lắm những "người ẩn mình" để hỗ trợ phía sau chúng ta....